Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (din Apantisma)

Fecioară, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul cu trup; ştiu, cu adevărat ştiu, că nu se cuvine, nici se cade ca eu, cel atâta de desfrânat, cu ochi spurcaţi să văd icoana ta, a celei preacurate, a celei pururea Fecioare, a celei ce ai şi trupul şi sufletul curat şi nespurcat, şi să o sărut cu buze necurate şi întinate, sau să mă rog.

Căci cu dreptate este ca de mine, cel desfrânat, să se îngreţoşeze şi să mă urască curăţia ta. Dar fiindcă Dumnezeu, pe care L-ai născut, S-a făcut om, ca să cheme pe cei păcătoşi la pocăinţă, pentru aceasta am îndrăznit şi eu, să mă apropii de tine cu lacrimi rugându-mă.

Primeşte această mărturisire, a greşelilor mele cele multe şi grele şi o du Unuia Născut Fiului tău şi Dumnezeu, rugându-te Lui ca să fie milostiv ticălosului şi tăvălitului meu suflet. Că de mulţimea fărădelegilor mele sunt oprit a căuta spre Dânsul şi a cere iertare.

Pentru aceasta, pe tine te pun înainte solitoare şi mijlocitoare. Că multe şi mari daruri dobândind eu de la Ziditorul meu Dumnezeu, şi uitându-le pe toate, şi nemulţumitor arătându-mă, ticălosul, cu necuviinţă m-am alăturat cu dobitoacele fără de minte, şi m-am asemănat lor; fiind sărac de fapte bune, bogat de patimi, şi plin de ruşine, lipsit de dumnezeiască îndrăzneală, osândit de Dumnezeu, făcându-mă de plângere arhanghelilor, de râs dracilor, şi de urâciune oamenilor, mustrat de conştiinţă, ruşinat de lucrurile mele cele rele şi mai înainte de moarte fiind mort, şi mai înainte de judecată de sine-mi osândit, şi mai înainte de munca cea fără de sfârşit de deznădăjduire muncit.

Pentru aceea dar, numai la a ta sprijinire alerg, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, cel ce sunt dator cu nenumăraţi talanţi; cel ce întru dezmierdări cu desfrânatele am cheltuit avuţia cea părintească; cel ce am curvit mai mult decât desfrânata; cel ce am făcut fărădelege mai mult decât Manase; cela ce m-am făcut nemilostiv mai mult decât bogatul; cela ce sunt slugă lacomă, vas al gândurilor celor rele, vistierie a cuvintelor celor urâte şi spurcate, străin de toată fapta cea bună.

Miluieşte-mă pe mine cel smerit; milostiveşte-te spre mine cel neputincios. Mare îndrăzneală ai la Cel ce s-a născut din tine. Nimeni nu are putere precum tu, Maica lui Dumnezeu; că toate le poţi, ca ceea ce eşti mai presus de toate zidirile şi nimic nu îţi este ţie cu neputinţă, numai de vei voi.

Deci, nu trece cu vederea lacrimile mele; nu te întoarce de către suspinul meu; nu lepăda durerea inimii mele; nu ruşina nădejdea mea cea către tine. Ci cu rugăciunile tale cele de Maică, silind pe cea nesilită milostivire a Fiului tău, Cel bun şi Dumnezeu, învredniceşte-mă pe mine ticălosul şi nevrednicul robul tău, să-mi iau frumuseţea mea cea dintâi şi dintru început şi să lepăd grozăvia patimilor, să mă slobozesc de păcat şi să mă robesc de dreptate; să mă dezbrac de spurcăciunea dulceţii celei trupeşti şi să mă îmbrac întru sfinţenia curăţeniei cele sufleteşti; să mor lumii şi să viez faptei celei bune.

Călătorind eu, împreună călătoreşte cu mine; pe mare înotând, împreună înoată; priveghind, întăreşte-mă; necăjindu-mă, mă mângâie; împuţinându-mă la suflet, îmbărbătează-mă; îmbolnăvindu-mă, vindecare îmi dăruieşte; nedreptăţit fiind, izbăveşte-mă; năpăstuit fiind, îndreptează-mă; spre moarte primejduindu-mă, degrab alergând mă scoate; vrăjmaşilor celor nevăzuţi, în toate zilele de temut mă arată; ca să cunoască toţi cei ce cu nedreptate mă tiranizează, al cui rob sunt eu.

Aşa, Preabună Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ascultă ticăloasa mea rugăciune şi nu mă ruşina de nădăjduirea mea cea către tine, ceea ce eşti după Dumnezeu nădejdea tuturor marginilor pământului.

Aprinderea trupului meu stinge-o; viforul cel cumplit din sufletul meu, potoleşte-l; mânia cea amară, îmblânzeşte-o; trufia şi mândria părerii celei deşarte, din mintea mea şterge-o; nălucirile cele de noapte ale duhurilor celor viclene şi bântuielile cele de zi ale gândurilor cele necurate, din inima mea împuţinează-le; învaţă limba mea să grăiască cele de folos; povăţuieşte ochii mei să vadă drept faptele bune cele adevărate.

Picioarele mele îndreptează-le să alerge fără împiedicare pe calea cea fericită a poruncilor lui Dumnezeu; mâinile mele fă-le să se sfinţească ca, cu vrednicie să le ridic pe ele către Fiul Cel Preaînalt; curăţeşte-mi gura mea ca, cu îndrăzneală să-L numesc Tată pe Dumnezeu Cel Înfricoşat şi Prea Sfânt; deschide-mi urechile mele ca să audă simţitor şi gânditor cuvintele cele mai dulci decât mierea şi fagurul ale Sfintelor Scripturi, şi să vieţuiesc după dânsele întărindu-mă de tine.

Dă-mi vreme de pocăinţă, de întoarcere a gândurilor; de moartea cea năprasnă, fereşte-mă; osândit de conştiinţă fiind, izbăveşte-mă. Şi mai pe urmă de toate, fii lângă mine la despărţirea sufletului de ticălosul meu trup.

Sila cea nesuferită, lesnind-o; durerea cea nespusă, uşurând-o; strâmtoarea cea nemângâiată, mângâind-o; de faţa cea întunecată a dracilor, izbăvindu-mă; de cercarea cea preaamară a vameşilor celor din aer şi stăpânitorilor întunericului, slobozindu-mă şi zapisele păcatelor mele celor multe rupându-le, cu Dumnezeu mă împrieteneşte, şi stării Lui de-a dreapta, celei fericite, la înfricoşata judecată mă învredniceşte; şi bunătăţilor celor veşnice şi nestricăcioase, moştean pe mine mă fă.

Această mărturisire îţi aduc ţie, Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, lumina ochilor mei celor întunecaţi, mângâierea sufletului meu, folositoarea şi nădejdea mea cea după Dumnezeu. Pe care cu blândeţe primeşte-o şi mă curăţeşte de toată spurcăciunea trupului şi a duhului. Şi mă învredniceşte în veacul acesta de acum fără de osândă să mă împărtăşesc cu preasfântul şi preacuratul Trup şi Sânge al Fiului şi Dumnezeului tău; iar în cel ce va să fie, cu cina cea preadulce şi cerească a desfătării Raiului, unde este locaşul tuturor celor ce se veselesc.

Aceste bunătăţi, dobândindu-le eu nevrednicul, să slăvesc în vecii vecilor preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Fiului şi Dumnezeului tău, Cel ce primeşte pe toţi cei ce se pocăiesc din tot sufletul, pentru tine, ceea ce te-ai făcut mijlocitoare şi chezăşuitoare tuturor păcătoşilor.

Că prin tine, Prealăudată şi Preabună Stăpână, se mântuieşte toată firea omenească, lăudând şi binecuvântând pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea Cea Prea Sfântă şi de o fiinţă, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Priveghere la Sfantul Grigorie Palama

Rugaciunea Staretilor de la Optina – in limbile: romana, engleza, franceza, sarba, rusa, greaca si ceha

Rugaciunea Staretilor de la Optina
Rugaciunea Staretilor de la Optina, foto: Preot Marek Malík, Cehia

Doamne dă-mi sa întâmpin cu linişte sufletească tot ce-mi va aduce ziua de azi.

Doamne, dă-mi întru totul să mă supun voii Tale Sfinte.

În tot ceasul acestei zile povăţuieşte-mă şi ajută-mă în toate. Toate câte le voi auzi şi mi se vor întâmpla în această zi, învaţă-mă să le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare, că pentru toate este Sfântă voia Ta.

În toate cuvintele şi faptele mele călăuzeşte-mi gândurile şi simţămintele. În toate întâmplările neprevăzute, fă să nu uit că totul este trimis de către Tine.

Doamne, învaţă-mă să mă port cu dreptate şi înţelepciune cu toţi fraţii mei, să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni.

Doamne, dă-mi putere să duc povara zilei şi toate câte mi se vor întâmpla în această zi cu pace în suflet.

Doamne, călăuzeşte-mi voia mea şi învaţă-mă să mă rog, să cred, să nădăjduiesc, să rabd, să iert şi să iubesc. Amin.

Prayer of the Optina Elders

Grant unto me, O Lord, that with peace of mind I may face all that this new day is to bring.

Grant unto me to dedicate myself completely to Thy Holy Will.

For every hour of this day, instruct and support me in all things.

Whatsoever tidings I may receive during the day, do Thou teach me to accept tranquilly, in the firm conviction that all eventualities fulfill Thy Holy Will.

Govern Thou my thoughts and feelings in all I do and say.

When things unforeseen occur , let me not forget that all cometh down from Thee.

Teach me to behave sincerely and rationally toward every member of my family, that I may bring confusion and sorrow to none.

Bestow upon me, my Lord, strength to endure the fatigue of the day, and to bear my part in all its passing events.

Guide Thou my will and teach me to pray, to believe, to hope, to suffer, to forgive, and to love.

Amen

Prière des derniers startsi d’Optino.

Seigneur, donne-moi d’aborder d’une âme sereine tout ce que m’apportera ce jour qui vient. Donne-moi de m’en remettre totalement à Ta sainte volonté. A chaque heure de ce jour et en tout, dirige-moi et soutiens-moi. Quoi qu’il me soit annoncé ce jour, apprends-moi à le recevoir dans la paix de l’âme et la ferme conviction qu’en tout est Ta sainte volonté.
Dans toutes mes paroles et mes actes, guide mes pensées et mes sentiments. Lors de circonstances imprévues, ne me laisse pas oublier que tout nous vient de Toi. Enseigne-moi à agir avec droiture et raisonnablement envers chaque membre de ma famille, ne troublant ni ne chagrinant personne.
Seigneur, donne-moi la force de supporter la lassitude du jour qui approche et tous ses événements. Guide ma volonté et apprends-moi à prier, croire, espérer, endurer, pardonner et aimer. Amen.

Молитва Оптинских старцев

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что даст мне сей день. Господи, дай мне вполне предаться воле Твоей Святой. Господи, на всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Господи, открой мне волю Твою для меня и окружающих меня. Господи, какие бы я ни получил известия в течение дня, дай мне принять их с покойной душой и твердым убеждением, что на все Святая воля Твоя. Господи, Великий, Милосердный, во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных обстоятельствах не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Господи, дай мне разумно действовать с каждым из ближних моих, никого не огорчая и никого не смущая. Господи, дай мне силу перенести утомления сего дня и все события в течение его. Руководи моею волею и научи молиться и любить всех нелицемерно. Аминь.

Молитва оптинских стараца

Господе, дај ми да примим све што ми данашњи дан донесе, и да се потпуно предам Твојој светој вољи.Упућуј ме и помажи сваког часа у току овог дана.
Ако будем добијао било какве вести у току дана, научи ме да их примам са миром у души и чврстим уверењем, да изнад свега стоји Твоја света воља.
Управљај мојим мислима и осећањима у свим делима и речима. Не допусти да у не предвиђеним случајевима заборавим да све то долази од Тебе.
Научи ме да се правично односим према сваком члану своје породице, да никог не разгневим и не ожалостим.
Господе, дај ми снаге да поднесем замор данашњег дана, и све што се у току дана догоди.
Управљај мојом вољом и научи ме да се молим, да верујем, да се надам, да трпим, праштам и волим. Амин.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα.

Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο άγιο θέλημά Σου.

Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από Σένα.

Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου.

Μη με αφήνεις να ξεχνάω, ότι τα πάντα προέρχονται από Σένα.

Δίδαξέ με, να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στεναχωρώ κανέναν.

Δός μου την δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας.

Δίδαξέ με, να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ.

Αμήν.

Az optyinai sztarecek reggeli imája

Uram, add nekem, hogy lelki nyugalommal fogadjam mindazt, amit a most kezdődő nap hoz a számomra. Add, hogy teljesen rá tudjam bízni magam szent akaratodra. A nap minden órájában, és mindenben Te irányíts és gyámolíts engem. Bármilyen hírt kapnék is a nap folyamán, taníts meg nyugodt lélekkel és azzal a szilárd meggyőződéssel fogadni azt, hogy mindenben ott van a Te szent akaratod. Minden szavamban és cselekedetemben vezesd gondolataimat és érzéseimet. Bármilyen előre nem látható eseményben ne hagyd elfelejtenem, hogy minden Tőled száll alá. Taníts meg őszintén és bölcsen bánni családom minden egyes tagjával, hogy senkit fel ne zaklassak, senkit meg ne szomorítsak. Uram, adj erőt ahhoz, hogy a nap minden fáradalmát és rám váró minden eseményét el tudjam viselni. Irányítsd akaratomat, és taníts meg imádkozni, hinni, reménykedni, tűrni, megbocsátani és szeretni. Ámin.

Despe omul de ştiinţă duhovnicesc

Arhimandritul Sofronie – Viaţa şi învăţătura Stareţului Siluan

…dacă un om duhovnicesc lasă viaţa ascetică pentru a se consacra ştiinţei, acesta ar dovedi mai mari aptitudini pentru ştiinţă decât un om mai puţin înzestrat în plan duhovnicesc. Cu alte cuvinte, un om înzestrat pe plan mistic şi trăind în chip duhovnicesc trăieşte pe un plan mai înalt şi mai valoros decât omul ce-şi consacră viaţa ştiinţei în sfera gândirii raţionale.

Având o formă de existenţă mai înaltă, dacă i se întâmplă să coboare pe un plan inferior, el va dovedi şi pe acest plan capacităţi, mai mari decât omul neduhovnicesc, nu însă numaidecât. Spunea că „fiii acestui veac sunt mai pricepuţi decât fiii lumii” (Luca 16,8), nu fiindcă ar fi mai inteligenţi propriu-zis, ci pentru că „omul duhovnicesc e ocupat de Dumnezeu şi nu se preocupă mult de lucrurile acestei lumi”.

De ce nemtii stiu mai bine decat rusii sa faca masini si alte lucruri

Arhimandritul Sofronie – Viaţa şi învăţătura Stareţului Siluan

„Nu e nimic uimitor dacă omul neduhovnicesc organizează mai bine lucrurile vremelnice decât un om duhovnicesc. Cel intâi se dedă acestor lucruri, câtă vreme celălalt se sileşte să rămână cu mintea la Dumnezeu …”

Sfântul Siluan: După părerea sfinţiei voastre, părinte Th., de ce nemţii ştiu mai bine decât ruşii să facă maşini şi alte lucruri?

Părintele Th.: Noi, ruşii, nu suntem buni de nimic.

Sfântul Siluan: În ce mă priveşte, cred că pricina nu stă în incapacitatea ruşilor, ci în cu totul alta. E pentru că ruşii dau lui Dumnezeu primul lor gând şi întâia lor putere, şi nu se ocupă prea mult de cele pământeşti; dar dacă poporul rus s-ar îndrepta, asemenea şi celorlalte popoare, în întregime spre pământ şi nu s-ar ocupa decât de acesta, el le-ar întrece repede, fiindcă lucrul acesta nu e atât de greu.

„De ce te întristezi şi plângi, o, mamă? Eu sunt în slujba Împăratului Hristos!”

… despre moartea prematura a copiilor

(K.V.Zorin, De ce suferă copiii, Editura Sofia, Bucureşti, 2006)

Iată încă un exemplu, extras din viaţa fericitei Cleopatra. Această văduvă credincioasă locuia in Palestina şi îl cinstea în mod deosebit pe mucenicul Uar. Ea i-a înmormântat trupul pe moşia ei, iar mai târziu a ridicat o biserică în cinstea lui, unde a pregătit loc pentru sfintele moaşte. În ziua strămutării lor, ea s-a rugat mult mucenicului ca să-l primească sub ocrotirea lui pe unicul ei fiu Ioan, care avea vârsta de 12 ani. Copilul trebuia trimis în armată, ca să-l slujească pe împărat. Rugăciunea mamei a fost auzită şi mucenicul a devenit cu adevărat ocrotitorul fiului ei, însă … nu în cariera militară.

S-a întâmplat ca tot în aceeaşi zi, copilul să se îmbolnăvească pe neaşteptate, iar noaptea să moară. Nedorind să accepte voia lui Dumnezeu, Cleopatra a căzut în deznădejde atât de mare, încât a ajuns să-l învinovăţească pe mucenic de moartea fiului şi să-i reproşeze. Viaţa ei ne-o redă dialogul dintre Cleopatra şi mucenic, în vers alb:

Mama, îndurerată a intrat în biserică

Şi căzând, cu lacrimi, a strigat:

„Iată-ţi mulţumirea, sfinte,

pentru truda mea!

Oare ăsta-ţi este ajutorul? Eu

Ce pentru tine am lăsat şi soţ şi

Cu nădeje mare la tine am alergat!

Însă tu mi-ai luat fiul, mi-ai luat nădejdea!

Vai, cine îi va da pâine

Cine mă va plânge când voi fi în mormânt?

Ah, mai bine mă stingeam şi eu decât să-l privesc

ca pe o floare veştejită!

Şi acum îţi cer – dă-mi-l înapoi

Sau mă ia şi pe mine! Că în tristeţea aceasta mare

Nu pot să trăiesc!”

Mult se tânguia inima îndurerată a mamei. Groaza cauzată de moartea prematură a fiului ei îi întuneca mintea, învinuindu-l pe mucenicul care nu i-a îndreptăţit speranţele. Obosită şi apăsată de suferinţă, Cleopatra a adormit chiar în mijlocul bisericii. În vis i s-a arătat mucenicul, care îl ţinea în braţe pe fiul ei. Ambii străluceau ca soarele, capetele lor erau împodobite cu cununi minunate, iar hainele lor erau mai albe ca zăpada. Cleopatra s-a aruncat la picioarele lor, iar Sfântul Uar i-a spus:

„De ce eşti supărată?

Credeai că pot să-ţi uit eu osteneala

Pe care ai îndurat-o în Egipt?

Şi crezi că am uitat eu grija ta

Atunci când trupu-mi schingiuit

L-ai scos din mijlocul hoiturilor de vite,

Apoi în cămară tu l-ai ascuns?…

Cum ai crezut că nu te-am auzit?

Cum pot să nu mă rog eu pentru tine?

Însă L-am implorat pe Dumnezeu

Să ierte păcatele strămoşilor tăi

Pe lângă care tu m-ai aşezat;*

Iar după aceea l-am chemat pe fiul tău

În slujba Împăratului Ceresc…

Adu-ţi aminte, oare nu-mi cereai

Să primeşti ce este plăcut lui Dumnezeu

Şi ce ţi-e de folos?

Eu am cerut şi Domnul a binecuvântat

Ca fiul tău să fie ostaş ceresc.

Acum el este unul dintre cei ce stau

În faţa Tronului Dumnezeiesc.

Dar, dacă vrei, ţi-l dau să fie în slujba altui împărat

De vreme ce nu vrei să fie în slujba

Veşnicului Dumnezeu”.

Iar tânărul din braţele lui Uar

A cuvântat: „Nu, nu, să n-o asculţi!

Nu mă întoarce pe pâmântul plin de fărădelegi

De unde m-ai luat chiar tu.

Nu mă lipsi de lângă tine”.

Iar mamei sale el a spus:

„De ce te întristezi şi plângi, o, mamă?

Eu sunt în slujba Împăratului Hristos.

În faţa lui eu stau alături de îngeri

Iar tu din înălţimi mă chemi în jos!”.

Auzind acestea şi văzându-şi fiul încununat cu slavă cerească, mama a strigat: „Dacă e aşa atunci ia-mă şi pe mine!” „Ai răbdare, i-a răspuns mucenicul. Moşia ta să o închini slavei lui Dumnezeu şi numai upă aceea vei veni şi tu în locaşurile cereşti”.

Vedenia s-a terminat, iar odată cu ea a dispărut şi disperarea Cleopatrei. După înmormântarea copilului, ea a împărţit averea săracilor şi s-a învrednicit ca în fiecare duminică să-şi vadă fiul îmbrăcat în haină îngerească alături de mucenicul Uar. Şapte ani mai târziu, în 327, sfânta a adormit întru Domnul. Mucenicul Uar, fericita Cleopatra şi fiul ei, Ioan, sunt pomeniţi în ziua de 19 octombrie (stil vechi)/1 noiembrie (stil nou).